All posts by Olve Moldestad

About Olve Moldestad

Centre for Rare Disorders, Oslo University Hospital

Excellent lectures by Christof Koch at the University of Oslo, May 8, 2015

The largest lecture hall at the University of Oslo was filled with scientists, students, and others when Professor Christof Koch presented both his pioneering work in consciousness research, and his work at the Allen Institute for Brain Science, Seattle, USA, where he is currently the Chief Scientific Officer, in two excellent lectures:

  1. Building Brain Observatories – Exploring Cortex in a High-Throughput Manner
  2. The Biology of Consciousness
DSC_0227
Christof Koch lecturing on “The Biology of Consciousness “ in the largest lecture hall of the University of Oslo, on May 8, 2015.
DSC_0175
The Vice-Rector of the University of Oslo, Prof. Knut Fægri opened the meeting.
DSC_0177
Johan Storm hosted the meeting and introduced Dr. Koch.

The lectures were followed by a panel discussion on consciousness research with Dr. Koch, Thomas Espeseth   (psychology, Oslo University Hospital and University of Oslo), Thomas Watzl and Hedda Hassel Mørch (both from philosophy, University of Oslo), and Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo).

Koch-panel-discussion
Dr. Olve Moldestad chaired the panel discussion with (from left) Thomas Watzl and Hedda Hassel Mørch (philosophy, University of Oslo), Christof Koch , Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo), and Thomas Espeseth (psychology, Oslo University Hospital and University of Oslo).
Koch-panel-discussion-2
From the panel discussion; (from left) Hedda Hassel Mørch, Christof Koch , Johan F. Storm, and Thomas Espeseth

This open meeting was hosted by the Forum for Consciousness Research, in collaboration with the University of Oslo.

After the open meeting, there was a lunch with invited guests. And Christof Koch gave an interview on free will” to the national Norwegian TV company NRK. The Interview will be aired in the science magazine “Scrödingers katt” in the fall of 2015.

Well-attended lecture “On Consciousness” by Terrence Deacon in Oslo

Dr. Terrence W. Deacon, Professor of Biological Anthropology and Linguistics at University of California-Berkeley, was invited to Oslo in January 2015 by the Institute of Social Anthropology, University of Oslo. Reflecting his wide interests, he gave seminars and lectures both about language (in Inst. Anthropology, Jan. 7) and about evolution at the Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO (Jan. 9). On Saturday 10 January, he also presented his ideas on consciousness in a joint meeting of the Forum for Consciousness Research and The Norwegian Academy of Science and Letters, in Litteraturhuset, in a lecture covering a wide range of topics, entitled:

“On consciousness – Emergence of Life and Consciousness: How “self” can be physical and yet neither material nor energetic”

The “Amalie Skram” lecture hall in Litteraturhuset was filled to capacity with an interested audience.

Professor Øivind Andersen, Secretary General of The Norwegian Academy of Science and Letters, opened the meeting and welcomed Professor Deacon. The lecture was followed by questions from the audience and a panel discussion.

DSC_0138
Professor Professor Terrence W. Deacon giving his lecture: «On consciousness”, Saturday 10 January, 2015 in Litteraturhuset, Oslo.

 

 

DSC_0119
Professor Øivind Andersen, Secretary General of The Norwegian Academy of Science and Letters, opened the meeting and welcomed Professor Deacon.

 

Professor Johan F. Storm introduced Professor Deacon.

 

DSC_0141
The “Amalie Skram” lecture hall was filled with an interested audience.
DSC03524
The “Amalie Skram” lecture hall was filled with an interested audience.
DSC03531
The lecture was followed by questions from the audience and a panel discussion with (from left) Thomas Watzl (philosophy, University of Oslo), Terrence W. Deacon (UC-Berkeley), and Johan F. Storm (neurophysiology, University of Oslo).

 

Excellent lecture by Adrian Owen in The Norwegian Academy of Science And Letters, October 7, 2014

The lecture hall of the Norwegian Academy of Science And Letters in Oslo was filled with scientists, philosophers, clinicians (MDs, psychologists) and others when Dr. Adrian Owen presented his outstanding research on consciousness in an excellent lecture: «Using Functional Neuroimaging to Detect Awareness After Serious Brain Injury».

Owen lecturing
Professor Adrian Owen lecturing in Oslo: «Using Functional Neuroimaging to Detect Awareness After Serious Brain Injury»

The lecture was followed by questions and discussion, including a panel discussion with Adrian Owen, Olav Gjelsvik (philosophy, University of Oslo), Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo), and Marianne Løvstad (clinical neurophysiology, Sunnaas Rehabilitation Hospital/Oslo University Hospital, Oslo).

 

Owen - panel discussion
Panel discussion with (from left) Adrian Owen, Olav Gjelsvik (philosophy, University of Oslo), Johan Storm (neurophysiology, University of Oslo), and Marianne Løvstad (clinical neurophysiology, Sunnaas Rehabilitation Hospital /OUS, Oslo).
DSC_0077
Panel discussion

 

DSC_0057
Professor Nils Christian Stenseth (Biology, University of Oslo, leader of the Norwegian Academy of Science and Letters), opened the Meeting.

As before, this open meeting was hosted jointly by the Forum for Consciousness Research and the Norwegian Academy of Science and Letters.

DSC_0043
Arian Owen in conversation with Johan F. Storm.
DSC_0035
Adrian Owen in conversation with Marianne Løvstad.

 

Large turnout and brilliant lecture by Stanislas Dehaene in Oslo / Godt oppmøte på foredrag av Dehaene

Av: Olve Moldestad, Johan F. Storm

Large turnout and brilliant lecture by Stanislas Dehaene in Oslo

There was a large turnout when Dr. Stanislas Dehaene  gave a brilliant lecture about his research on consciousness at Litteraturhuset in Oslo, in an open meeting hosted by the Forum for Consciousness Research and the Norwegian Academy of Science and Letters. The lecture hall was over-filled.

Sammen med Det Norske Videnskaps-Akademi, arrangerte forum for bevissthetsforskning et åpent møte med professor i kognitiv psykologi Stanislas Dehaene den 6. november. Mer en 150 deltakere møtte opp for å høre ham snakke om sin forskning på bevissthet. 

DSC01726
Mer en 150 hadde møtt opp for å høre Stanislas Dehaene (foto: Olve Moldestad).

Dehaene holdt et foredrag om en serie eksperimenter han har gjort med sine samarbeidspartnere som forsøker å beskrive de endringene som skjer i hjernen når forsøkspersonene blir oppmerksom på ny informasjon. Forsøkene benytter små endringer i de eksperimentelle betingelsene som kan avgjøre om de samme stimuli blir registrert eller ikke. Det er, for eksempel, små endringer i hvor lenge et stimulus blir presentert for forsøkspersonene. Forskningen benytter EEG, fMRI og MEG for å studere endringer i hjernes aktivitet under disse eksperimentene.

Møtet ble holdt på Litteraturhuset 6. november 2013 (foto: Olve Moldestad).
Møtet ble holdt på Litteraturhuset 6. november 2013 (foto: Olve Moldestad).

Resultatene fra Dehaenes forskning indikerer at bevissthet er forbundet med global økning i sen synkronisert aktivitet (en cortical “antenning”) som er spredt over mange corticale områder. Sammen med sine medarbeidere har han utviklet en teori om et globalt nevronalt arbeidsminne eller -område i hjernen. I denne teorien er opplevelsen av bevissthet knyttet til tilgjengeligheten av informasjon i store nettverk i hjernen av pyramide-nevroner med langedistanse aksoner.

Foredraget ble etterfulgt av en debatt ledet av Visepreses Nils Chr. Stenseth, og i panelet satt professor i nevrofysiologi Johan F. Storm, førsteamanuensis i psykologi Thomas Espeseth, post. doc. i filosofi Sebastian Watzl sammen med professor i kognitiv psykologi Stanislas Dehaene.

Visepreses Nils Chr. Stenseth (ytterst til høyre) ledet debatten under møtet (foto: Olve Moldestad).
Visepreses Nils Chr. Stenseth (ytterst til høyre) ledet debatten under møtet (foto: Olve Moldestad).
DSC01752
I panelet satt (fra venstre) professor i nevrofysiolog Johan F. Storm, førsteamanuensis i psykologi Thomas Espeseth, post. doc. i filosofi Sebastian Watzl og professor i kognitiv psykologi Stanislas Dehaene (foto: Olve Moldestad).

Bevissthetens evolusjonshistorie

Av: Forskningssjef Bjørn Grinde

Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet

bjgr@fhi.no, http://grinde.wikispaces.com

Hvorfor har vi bevissthet? Hvorfor har evolusjonsprosessen utviklet evnen til å oppleve verden bevisst istedet for å regulere atferd gjennom automatiske og ubevisste prosesser? 

For meg er det tre spørsmål knyttet til bevissthet som vi gjerne skulle kunne besvare: Det første angår det neurobiologiske korrelat, altså hvordan hjernen genererer denne egenskapen. Vi er langt unna noe klart svar, men vi har modeller, som for eksempel Stanislas Dehaenes global neuronal workspace, som både sier noe om hvilke deler av hjernen som deltar, samt hva som foregår der. Det andre spørsmålet er hvordan vi mennesker bør forholde oss til vår bevissthet, egenskapen er som kjent i stand til å servere både behag og ubehag. Den gode nyheten er at hjernen er ganske plastisk, så det er teoretisk mulig å forme den i retning av å gi positive opplevelser; den dårlige nyheten er at vi ikke helt vet hvordan. Psykologene har utviklet forskjellige former for terapi, men det er grunn til å tro at ved å forstå hva bevissthet dreier seg om, blir vi også bedre skodd til å påvirke hjernen i ønsket retning.

Det tredje spørsmålet er: Hvorfor har vi en slik egenskap? Det dreier seg om å forklare hvorfor evolusjonsprosessen utviklet evnen til å oppleve verden. Som evolusjonsbiolog har jeg vært spesielt interessert i dette spørsmålet, og jeg mener å ha et svar. Den modellen jeg har kommet fram til er beskrevet i en vitenskapelig artikkel (Grinde, 2013), her skal jeg bare gi et kort sammendrag.

Nervesystemer er en av evolusjonsprosessens mest monumentale «oppfinnelser». Utgangspunktet var ganske sikkert å gi flercellede dyr en mulighet til bevegelse, og vi antar at det hele startet for drøyt 600 millioner år siden. Behovet for bevegelse er knyttet til to anvendelser: Å komme seg vekk fra farer og å utnytte muligheter. Kort sagt innebærer det at nervesystemets bidrag til genenes videreføring ligger i å holde organismen unna det som er ugunstig, samt å dra den mot alt som er fordelaktig, for eksempel i form av føde og parringspartnere. Denne dikotomien gjelder grovt sett alle dyr, men hos de fleste gjøres valgene på bakgrunn av reflekser, faste eller tillærte adferdsmønstre, og instinktive handlinger.

plitvica-kilder
Bevisstheten henter inn informasjon fra mange kilder for å skape et unisont øyeblikksbilde. (Foto B. Grinde)

Evolusjonsprosessen var helt fra starten av rettet mot å utvikle mer avanserte styringsformer for dermed å oppnå mer optimal adferd. Særlig på landjorden oppsto det raske variasjoner i miljøet, noe som gjorde det spesielt viktig med fleksible løsninger for å styre handlinger.

På ett tidspunkt dukket det opp en ny strategi: Ved hjelp av positive og negative følelser kunne organismen veie alternative adferds-muligheter mot hverandre! Følelsene inngikk med andre ord som en «felles valuta» for hjernen. De ble for eksempel brukt til å vurdere hvorvidt det var fornuftig å angripe et byttedyr – forventninger om tilfredsstillelse av sult gir et positivt bidrag, mens frykten for å bli skadet er ubehagelig og taler dermed imot. Spørsmålet dreier seg om å vurdere graden av næringsmangel (og dermed verdien av mat) mot det negative knyttet til faren ved å angripe (type og tilstanden til byttedyret). Følelsene assosiert med de ulike mulighetene blir summert opp, slik at dyret i prinsippet velger det alternativet som ender opp med størst positiv verdi. Forskjellige data gir grunnlag for å anta at denne følelsesbaserte strategien først oppsto hos de tidlige amniotene (forfedre til dagens krypdyr, fugl og pattedyr) for rundt 300 millioner år siden.

Følelser krever en evne til erkjennelse for å kunne utføre sin hensikt. Hvis organismen ikke kjenner følelsene på kroppen, vil den heller ikke kunne veie de mot hverandre. Dette behovet tror jeg lå bak at evolusjonen innførte bevissthet. For å belage sine handlingsvalg på følelser måtte nervesystemet være i stand til å skape opplevelser.

Teorien antyder at alle pattedyr, og til en viss grad også fugler og krypdyr, har en eller annen form for følelser og bevissthet. På samme måte som nese og ører ser ganske forskjellige ut hos ulike arter, vil selvsagt bevisstheten arte seg forskjellig. Felles for alle er trolig at informasjon fra sanseorganene inngår i opplevelsene, ettersom disse gir viktig bakgrunn for avgjørelser; men hos hunder er omverdenen preget av luktsignaler, mens vi er mer visuelt orientert. Hos mennesket har dessuten evolusjonen skapt en spesielt avansert form for bevissthet der gode og vonde følelser bare inngår som et vagt bakteppe for all slags tilstander og avansert tankegang.

Denne modellen tilsier at bevissthet ble utviklet for en spesiell funksjon, nemlig å bidra til beslutningstaking i situasjoner der ubevisste nerveprosesser ikke ga like god optimalisering. Selv hos mennesket er mye av adferden fortsatt styrt uten å engasjere bevisste prosesser; som for eksempel regulering av hjerte, samt reflekser som når hånden blir trukket tilbake fra en flamme. Bevisstheten er tungdreven, den krever relativt store ressurser i hjernen og klarer bare å fokusere på én oppgave om gangen (selv om du effektivt hopper mellom to forskjellige oppgaver). Underbevisstheten er raskere og mer egnet til parallell prosessering, den fungerer derfor bedre i mange situasjoner. Samtidig er det bevisstheten som gir oss følelser og dermed muligheten til å nyte livet – samt muligheten til et liv i lidelse. Hvordan å gjøre det beste ut av denne situasjonen er tema for min neste bok.

Kilder:

 Grinde, B. The evolutionary rationale for consciousness, Biological Theory 7 (2013) 227-236.